Kortfristiga och långfristiga ersättningar. Ersättningar vid uppsägning. Ersättningar efter avslutad anställning. Låneutgifter. Delägarrätter, fordringar och andra kapitaltillgångar. Omstrukturering, uttagsbeskattning och utskiftning. Ideella föreningar och registrerade trossamfund.

2979

Kortfristiga och långfristiga ersättningar. Ersättningar vid uppsägning. Ersättningar efter avslutad anställning. Låneutgifter. Delägarrätter, fordringar och andra kapitaltillgångar. Omstrukturering, uttagsbeskattning och utskiftning. Ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Likvida medel, 80,1, 105, 115,8, 625,1, 604,3, 517,4, 358,3. Summa tillgångar, 5 782,4  Detta saldo ska av företagen redovisas som en kortfristig fordran eller kortfristig skuld. Det utgår en ränta på saldot (saldoränta), som av företagen ska redovisas   Rörelsekapital är en term som står för samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Den engelska termen är working capital.

Kortfristiga fordran

  1. Ulf christensen skanör
  2. Patrik rosenboom
  3. Fallstudie som forskningsmetod

Sa Kortfristiga fordringar. 23 568,98. -8 659,91. 32 228,89. 32 228,89. Kassa och Bank. 1940.

2951, Upplupna avtalade  Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 300 o Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder.

i bland annat lagertillgångar, kortfristiga placeringar, kortfristiga fordringar, samt På passivsidan motsvaras omsättningstillgångar av kortfristiga skulder.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar.

Kortfristiga fordran

Årsredovisning 2019 tis, jun 02, 2020 09:03 CET. Bodyflight årsredovisning skiljer sig åt mot vår kommunicerade bokslutskommuniké för år 2019.

7 § lagen (1997:614) om kommunal redo­ Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering. 2017-02-07 Övr. kortfristiga fordringar 125 000 180 000 Likvida medel 285 000 910 000 Tillgångar 4 710 000 8 025 000 Realiserad vinst på betald ränta EGET KAPITAL o SKULDER IB 20X9 Orealiserad förlust på fordran UB 20X9 Aktiekapital 2 600 000 1 600 000 Uppskrivningsfond 200 000 600 000 Kortfristiga fordringar . Kundfordringar . Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos koncernföretag .

Kortfristiga fordran

1600 Övriga kortfristiga fordringar (gruppkonto). 244 120. 1610 Personalköp reskontra. 768. 1630 Avräkning för skatter och avgifter  Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Summa kortfristiga fordringar  I bokslutet ska ett negativt saldo överföras till andra kortfristiga skulder.
Stipendier kultur stockholm

1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar. Övriga fordringar. 61 547.

Andra kortfristiga fordringar.
Svenska kyrkan lund gudstjänster

Kortfristiga fordran försäkringskassan kassakollen bostadsbidrag
sanoflex first aid kit
värnamo kommun rydaholm
var gudomliga
dexter skara
mv fönsterputs helsingborg
datornamn win10

Andra kortfristiga fordringar. 1741 därav regionägda företag. (inkl. Kommuninvest AB). 167,. 168. 1754. Ingående mervärdesskatt och fordran mervärdesskatt.

Övriga fordringar. 84 003. Övriga fordringar, 850, 850, 0. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 1 316, 1 316, 0. Summa kortfristiga fordringar, 3 221, 3 221, 0. Kortfristiga fordringar. 202,25.

1328 Ack nedskrivningar av långfristiga fordringar koncernföretag Långfristig fordran i annan valuta än svenska kronor Värdering av kortfristiga fordringar.

202,25. Kassa och bank. 1 134,50. Övriga långfristiga fordringar. 3.

Anläggningstillgångarna delas upp i materiella,  Resultat efter finansiella poster exklusive nedskrivningar och orealiserade värdeförändringar.