och där olika meningar och åsikter är accepterade. Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar, alltså̊ att se på flerspråkighet som en kompetens.” (Borås Stad, Utvecklingsenheten 2016, ss. 6-7).

3113

Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald (Häftad 2008) - Dagens globaliserade och mångkulturella samhälle förutsätter ny kunskap om ledarskap i 

I boken The Intercultural City (2008), finns följande tabell: ”Framsteg föds ur kulturell mångfald och identiteters bekräftelse”. En av förutsättningarna för framsteg är med andra ord, enligt Pierre Joliot, kulturell mångfald. I vårt postmoderna tidevarv är mångfalden grunden för samhället och samhällets kanske 1.6.1 Mångkulturalitet, kulturell mångfald och mångkulturell lärandemiljö 8 1.6.2 Interkulturalitet och interkulturell pedagogik och lärande – arbetets utgångspunkt Lahdenperä (2004) betonar att interkulturalitet kan skapa nya lärprocesser, om alla får möjlighet att lära om sig själv och andras kulturer. Hon menar också att mångfald i förskolan, och barnen ska få möjligheter att grundlägga både respekt och aktning för alla människor oavsett bakgrund (Skolverket,2016 s.4).

Interkulturalitet och mångfald

  1. Trafikbrott umeå
  2. Medicin viktnedgang
  3. Vägmärken och vägmarkeringar
  4. Osteoporosis prevention
  5. 100 satisfaction guarantee

av CM Zhang-Lassfolk · 2018 — växande rörligheten över nationsgränserna har skapat en kulturell mångfald som ger barnen möjligheter att vara delaktiga i sin egen och i andras kulturer. Interkulturalitet och andra förhållningssätt till etnisk mångfald 12. Bakgrund till det interkulturella perspektivet 14. Arbeta interkulturellt i Botkyrka 19. Det interkulturella perspektivet har sin utgångspunkt i att mångfald är en resurs. Den kräver också ett aktivt arbete för social jämlikhet och mot diskriminering. Interkulturella perspektiv på ledarskap och organisation -- Ledarens interkulturella kvalitéer och kompetenser Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald.

Denna interkulturella sensitivitet uttrycks ofta som Mångfald som utgångspunkt och resurs. Interkulturalitet är ett perspektiv som utgår från att den etniska och kulturella mångfalden som finns i samhället ska bejakas och synliggöras. Denna mångfald utgör och har alltid utgjort en viktig del av Sverige.

LIBRIS titelinformation: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet / Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren (red.).

och främja kulturell mångfald, främja interkulturalitet och höja medvetenheten om   21 nov 2019 I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 står att ”Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barns förståelse för värdet av mångfald. 9 jun 2010 Kulturell och etnisk mångfald är vare sig ett problem eller ett framtida ide- altillstånd, utan en realitet som samhället måste förhålla sig till, ta vara  Den ökade mångfalden i svenska skolor med alltfler elever med skiftande kulturell och språklig bakgrund är en utmaning för skolans utveckling. Många lärare  Han har lång erfarenhet av utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap. Bim Riddersporre är  Med dialogen som metod är syftet att bidra till att utveckla det interkulturella bemötandet hos dig som jobbar med integration, mångfald och social hållbarhet.

Interkulturalitet och mångfald

Mångkultur och mångfald används lätt i olika policydokument, hur ser den interkulturella pedagogiken ut i lärarutbildningar och på fältet i 

3.5 Kritik av begreppet interkulturell pedagogik 15. 3.6 Mångfald/Mångkultur.

Interkulturalitet och mångfald

Jag undervisar på SFI och hade en förhoppning om att få många bra tips och verktyg. Den här boken vänder sig dock inte till mina elever som är vuxna men trots det så finns det en del gobitar som även passar i våra klassrum. Inställningen till mångfald och fler-språkighet blev mer positiv, Lahdenperä knyter ihop kritisk interkulturalitet med social rättvisa som hon . Interkulturalitet och interkulturellt förhållningssätt är komplexa begrepp som har definierats på en mängd olika sätt, poängterar Avery. Förenklat handlar det om en skolorganisation som strävar efter jämställdhet och öppnar för mångfald av röster och tar till vara olika lärares och elevers kompetenser och erfarenheter. ståelse för olika och andra kulturella uttryck pekar på ett interkulturellt förhåll-ningssätt till skolans och förskolans verksamhet, eftersom interkulturalitet är utgångspunkt och ett arbetssätt när det gäller att utveckla verksamheten utifrån mångfalden bland barn, ungdomar, föräldrar och personal.
Positiv tänkande citat

Denna mångfald utgör och har alltid utgjort en viktig del av Sverige. Vikten av att skapa ”inter”.

Eskilstuna kommun ser det interkulturella arbetet som en  31 jan 2017 Ofta blir idealet om en arbetsplats som är interkulturellt kompetent och bejakar mångfalden hos sina medarbetare inte mer än vackra ord och  15 nov 2012 ○Interkulturellt synsätt: ○Mångfalden som resurs. ○Interkulturell skola.
Adact revisorer & konsulter ab

Interkulturalitet och mångfald utbetalning folksam hur lang tid
dexter skara
alfta rehabcenter
svenska rap låtar 2021
hur stort ar italien
ackumulator storhet

Interkulturalitet handlar alltså om att vara öppen för andra kulturer och lära av varandra, eftersom en öppenhet för olika kulturella uttryck leder till en större inhämtning av kunskaper. Kultur menar Lahdenperä (2004) kan studeras utifrån artefakter som hon delar in i tre typer.

6-7).

Tillsammans – interkulturellt läsfrämjande, mångfald och inkludering. Med erfarenheter från Projekt inkludering anordnar Regionbiblioteket nu 

Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald (Häftad 2008) - Dagens globaliserade och mångkulturella samhälle förutsätter ny kunskap om ledarskap i  Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) är ett fokus på frågor som kulturmöten och kulturell mångfald, liksom kritiska perspektiv på  Vi har pratat mycket om jämställdhet, men mindre om diversity och ännu mindre om inkludering menar Jonas Stier, professor i interkulturella  Välkommen på workshop för hållbar mångfald den 25/4 på Brewhouse. Vad kultur är och enkla råd för att bli mer interkulturellt kompetent. Utförlig titel: Mångfald i tidiga åldrar, interkulturellt lärande, Ann Farrell, Ingrid Pramling Samuelsson (red.) ; [sakgranskning: Ingrid Pramling Samuelsson]  Är din arbetsplats heterogen och värnar om mångfald?

Bim Riddersporre är universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning, leg. psykolog, leg. logoped, och arbetar vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL) vid Malmö universitet. Interkulturalitet handlar i skolan ofta om frågor som berör ömsesidig respekt, tolerans, jämställdhet och demokratiska värderingar, dvs.